Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Zasady dzierżawy taboru kolejowego

Zasady dzierżawy taboru kolejowego

Dzierżawa taboru kolejowego odbywa się drogą umowy pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą. Polega ona na przekazaniu dzierżawcy taboru wraz z kopią Umowy Dostawy Taboru, niezbędną dokumentacją techniczną, a także całym osprzętem, który jest potrzebny do właściwej eksploatacji, obsługi oraz – w razie potrzeby – serwisowania taboru kolejowego. Samo przekazanie regulowane jest przez protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajduje się precyzyjne zestawienie całej wymienionej powyżej dokumentacji oraz przekazanego osprzętu. Pozwoli on zweryfikować zwrot tych ostatnich przez dzierżawcę po wygaśnięciu umowy.

Do czego zobowiązuje nas dzierżawa taboru kolejowego

Zawarcie umowy zobowiązuje dzierżawcę do korzystania z taboru kolejowego zgodnie z jego przeznaczeniem – to znaczy jako formę przewozu osób w aglomeracyjnych przewozach pasażerskich lub jako towarowy transport kolejowy na terenie określonym przez wydzierżawiającego. W gestii dzierżawcy leży też zatrudnienie wykwalifikowanej obsługi o odpowiednim przeszkoleniu. Musi on również zatroszczyć się obsługę monitoringu, rozkład jazdy oraz wszelkie systemy obsługiwane przez tabor.

Umowa nakłada również na dzierżawcę obowiązek ochrony taboru przez wszelkimi uszkodzeniami czy utratą, a także o utrzymywanie go w dobrym stanie – m.in. poprzez regularnie przeprowadzaną konserwację. Koszty tych czynności – podobnie jak koszty utrzymywania i korzystania z taboru, a także ewentualnego zużycia lub zniszczeń – podczas trwania umowy ponosi dzierżawca.

Ponadto podmiot wydzierżawiający ma prawo w każdej chwili skontrolować sposób eksploatacji taboru oraz stan, w jakim jest on utrzymany. Również wszelkie zmiany dokonywane w taborze wymagają jego pisemnej zgody.

Jeżeli tabor zostanie uszkodzony z winy dzierżawcy lub jeśli jego stan ulegnie pogorszeniu przekraczającemu standardowe zużycie, dzierżawca ma obowiązek naprawienia go z użyciem własnych środków finansowych. Jeżeli odmówi przywrócenia taboru do stanu sprzed zniszczenia, zmuszony będzie zapłacić odszkodowanie.

Co ważne – jeżeli podczas korzystania z taboru powstaną szkody dotykające osób trzecich, to dzierżawca, nie wydzierżawiający, ponosi za to odpowiedzialność – w związku z tym również w tej sytuacji to właśnie na nim spoczywa obowiązek zapłaty odszkodowania.

  • Post Categories
  • Blog
Kamila Wrzos

Kamila Wrzos